Piektdien, 12.augustā, noslēgušās cenu aptaujas par Liepājas pilsētā esošo padomju okupācijas varas slavinošu pieminekļu nojaukšanas darbu projektēšanu un demontāžu. Piedāvājumi saņemti visās trijās izsludinātajās cenu aptaujās un tie tiek izvērtēti, informē Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

2022. gada 14. jūlijā pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr. 448 "Latvijas Republikas teritorijā esošo demontējamo padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu saraksts" nosaka, ka Liepājā demontējami trīs padomju režīma slavinoši objekti – piemineklis Liepājas aizstāvjiem Jaunajā ostmalā 9, piemiņas akmens N. Dedajevam Grīzupes ielā 37 un cilnis 14. novembra bulvārī 40A.

Pašvaldībā izveidotajai darba grupai ir informācija par vēl apmēram divdesmit citiem ar Otrā pasaules kara notikumiem saistītiem objektiem Liepājā. Tos apsekojot secināts, ka vairākās vietās plāksnes vai objekti jau ir demontēti, vēl par dažām plāksnēm ēku īpašnieki ir izteikuši vēlmi tās demontēt. Atbilstoši likumdošanai par dažu šo padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu demontāžu deputātiem jālemj domes sēdē, pieņemot lēmumu.

Likumā "Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā" ir noteikta kārtība, kādā tiek veikta demontāža. Atbilstoši nosacījumiem izveidotā darba grupa sākotnēji veica objektu izvērtēšanu, noskaidrojot to tapšanas laiku, uzstādīšanas mērķi un ideoloģisko vēstījumu. Saziņā ar Latvijas Okupācijas muzeju un Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi precizēts, ka pieminekļa Liepājas aizstāvjiem daļa ar bronzas skulptūru, kā arī metāla bareljefs no pieminekļa Zaļajā birzē ir ar māksliniecisku vērtību, tādēļ tie nododami Okupācijas muzejam glabāšanai.

Tā kā divi no demontējamajiem objektiem ir ar kultūrvēsturisku vērtību, pirms to nojaukšanas veikta nepieciešamā trīsdimensionālā lāzerskanēšana. Tālākam pieminekļu nojaukšanas procesam piemērota būvniecības jomu regulējošajos aktos paredzētā kārtība – paziņojums par būvniecību. Tas nozīmē, ka sertificēts arhitekts vai projektētājs sagatavo ģenerālplānu, skaidrojošo rakstu, darbu organizēšanas projektu un labiekārtojuma plānu. Paziņojums par būvniecību ir obligāta prasība un nav iespējams to nepiemērot. Ārtelpas labiekārtojuma elementiem (piemēram, piemiņas plāksnēm un akmeņiem) netiek piemērota būvniecību regulējošie normatīvie akti.

Tā kā Liepājas valstspilsētas pašvaldības rīcība nav pieminekļu demontāžai nepieciešamās tehnikas, kā arī pašvaldība neveic projektēšanas darbus, tad šo darbu veikšanai tika izsludinātas cenu aptaujas: "Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde objektam: Pieminekļa "Cilnis" demontāža, 14. novembra bulvāris 40A, Liepāja"; "Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde objektam: Pieminekļa "Liepājas aizstāvjiem"  demontāža, Jaunā ostmala 9, Liepāja" un "Piemiņas akmens N. Dedajevam demontāža, kad.Nr.17000140355, Grīzupes ielā 37, Liepājā". Visās trijās cenu aptaujās saņemti piedāvājumi, kuri šobrīd tiek izvērtēti.

Pēc būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes pieminekļiem Jaunajā ostmalā 9 un 14. novembra bulvārī 40A cenu aptaujas kārtībā tiks izvēlēts būvnieks objektu demontāžai un teritorijas labiekārtošanai.

Ministru kabineta noteikumi paredz finansējumu vienādā apmērā no valsts un pašvaldības budžeta, tāpēc atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam svarīgi ir veikt demontāžas darbus likuma noteiktajā kārtībā.

Likuma "Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā" mērķis ir nepieļaut Latvijas kā demokrātiskas un nacionālas valsts vērtību noniecināšanu un apdraudējumu; paust nosodošu nostāju gan pret PSRS, gan nacistiskās Vācijas prettiesisko okupācijas varu, īstenoto politiku un veiktajiem noziegumiem; veicināt sabiedrības izpratni par notikumiem Latvijas teritorijā Otrā pasaules kara laikā un pēckara periodā, tādējādi stiprinot sabiedrības vēsturisko atmiņu; nodrošināt vēsturiskā taisnīguma atjaunošanu – novērst nepatiesu, neprecīzu un neobjektīvu vēsturisko notikumu atspoguļojumu un godināt Latvijas tautas pretestību gan PSRS, gan nacistiskās Vācijas okupācijas varai.