Pirms Jāņiem Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvalde savā mājaslapā publicējusi SEZ valdes 7.jūnija valdes sēdē pieņemto lēmumu izklāstu.

Sēdē pavisam pieņemti astoņi lēmumi, tostarp SEZ valde apstiprinājusi iekšējā audita veikšanas kārtību, akceptējusi tehniskus grozījumus atsevišķos noslēgtajos līgumos, kā arī izskatījusi vairākus jautājumus par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
 
SEZ valde arī nolēmusi pieņemt bez atlīdzības SEZ pārvaldes īpašumā pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Meldru ielā 7.


Īpašums SEZ pārvaldei vajadzīgs, lai saskaņā ar bijušās rūpnīcas "Liepājas metalurgs" teritorijas perspektīvās attīstības programmu un apstiprināto lokālplānojumu izbūvētu nepieciešamo infrastruktūru Liepājas industriālā parka teritorijā un piesaistītu ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai, kā arī radītu jaunas darba vietas.


Lai nodrošinātu ES Kohēzijas fonda projekta "Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana" īstenošanu, starp valsti un Liepājas SEZ pārvaldi 2021. gadā ir noslēgt valsts aizdevuma līgums.


SEZ pārvaldes 2023. gada budžeta plānā šim mērķim ir paredzēta 545 000 eiro liela papildus aizdevuma piesaiste no valsts iepriekš noslēgtā valsts aizdevuma līguma ietvaros.


Saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību ir nepieciešams Ministru kabineta lēmums, lai Finanšu ministrs izsniegtu valsts aizdevumu nozīmīgām investīcijām, kas saistītas ar valsts stratēģiskajiem mērķiem. SEZ valde pieņēmusi lēmumu uzdot SEZ pārvaldei sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā lūgumu par aizdevuma piešķiršanu.


SEZ valde arī izskatīja un nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz tās teritorijā esošo nekustamo īpašumu Jaunā ostmala 26, savukārt izmantot tiesības uz pusi domājamās daļas no nekustamā īpašuma Brīvības ielā 172 un pusi domājamās daļas no nekustamā īpašuma Meldru ielā 4.
 
Tas darīts, ņemot vērā, ka SEZ pārvaldei jau pieder domājamās daļas uz abiem nekustamajiem īpašumiem. Nekustamie īpašumi paredzēti ūdens apgādes nodrošināšanai citiem nekustamiem īpašumiem, kas atrodas bijušās rūpnīcas "Liepājas metalurgs" teritorijā, un ir svarīgi, lai stratēģiskajiem objektiem, kas saistīti ar ūdens apgādes sistēmu, būtu viens īpašnieks, kas spētu nodrošināt konkrēto pakalpojumu arī trešajām personām.
 
Viens no SEZ lēmumiem saistīts ar ziedojumu Ukrainai. SEZ pārvaldes īpašumā ir vairāki transportlīdzekļi. Izvērtējot Transportlīdzekļu nolietojumu secināts, ka tos nav lietderīgi izmantot SEZ pārvaldes funkciju izpildei. Tāpēc SEZ valde pieņēmusi lēmumu nodot sabiedriskā labuma organizācijai fondam "Ziedot.lv" bez atlīdzības īpašumā divus transportlīdzekļus ar mērķi ziedot tos vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībai.