Liepājas Universitāte rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Baseina ielā 9, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 2646 m2, un uz zemesgabala esošajām būvēm – dienesta viesnīcas ar kopējo platību 4508,7 m2 un šķūņa ar kopējo platību 168,4 m2.


Izsoles sākuma cena noteikta 374 200 eiro apmērā. Izsolāmā objekta sākuma cenas pārsolīšanas solis noteikts 1000 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties LiepU tīmekļa vietnē, vai universitātes telpās Lielajā ielā 14.


Izsoles dalībnieku pieteikumu atvēršana paredzēta 2.novembrī pulksten 16.15 Liepājas Universitātes telpās.


Pirmpirkuma tiesīgajai personai – Liepājas pilsētas pašvaldībai – tiks piedāvātas pirmpirkuma tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību, pēc tam, kad nekustamais īpašums Baseina ielā 9 būs nosolīts un noslēgts pirkuma līgums starp izsoles organizētāju un nekustamā īpašuma nosolītāju.


Foto: irliepaja.lv.


Irliepaja.lv jau vēstīja, ka valdība martā atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto rīkojumu, kas paredz pārdot Liepājas Universitātei (LiepU) nodotu īpašumu un iegūtos līdzekļus ieguldīt universitātes infrastruktūras modernizācijā un tās aizdevuma atmaksā. LiepU bija informējusi ministriju, ka minētā ēka nav piemērota studiju un zinātniskā darba efektīvam nodrošinājumam, jo tajā nepieciešama konstrukciju tehniskā stāvokļa uzlabošana un bojājumu novēršana.


"Ēkas ekspluatācija uzsākta 1890.gadā, un tā ir fiziski un morāli novecojusi," pausts IZM rīkojumā.


Universitātes vajadzībām ēka Baseina ielā 9 netiek izmantota jau kopš 2012.gada.


LiepU īpašumā šobrīd ir sešas ēkas, irliepaja.lv uzzināja augstskolā. Divās no LiepU ēkām – galvenajā, kas atrodas Lielā ielā 14, un ēkā Kūrmājas prospektā 13 – notiek un arī turpmāk tiek plānots studiju process.

Nams Kuršu iela 20 ir nodots nomā Liepājas Mākslas, mūzikas un dizaina vidusskolai, savukārt dienesta viesnīca Ganību iela 36/48 konkursa kārtībā nodota nomā SIA "O.A.G. Projekti".

Divas no LiepU piederošajām ēkām, lai arī ir vērtīgi arhitektūras un vēstures pieminekļi, šobrīd ir sliktā tehniskā stāvoklī un pilnībā vai daļēji netiek izmantotas. Viena no šādām ēkāma ir Baseina 9, otra – Paula Maksa Berči projektētā Nikolaja ģimnāzija, vēlākais Liepājas tehnikums Krišjāņa Valdemāra iela 4. Universitāte turpinot strādāt pie ārējā finansējuma piesaistes, lai ēku varētu atjaunot un izmantot studiju procesa nodrošināšanai.