Ministru kabinets šodien izskatīja un atbalstīja lēmumu par "Par valsts aizdevuma izsniegšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei". Liepājas SEZ pārvalde izmanto "Covid–19" infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā noteiktos atbalsta instrumentus, kas ļaus Liepājas SEZ pārvaldei un Liepājas SEZ teritorijā strādājošajiem uzņēmējiem nodrošināt stabilu un prognozējamu darbību, uzlabos kopējo ekonomisko situāciju un veicinās valsts tautsaimniecības stabilitāti, neradot papildus finanšu riskus.

Ministru kabineta rīkojuma projekts sagatavots, lai, izsniegtu valsts aizdevumu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei 7 588 828,00 EUR apmērā, saskaņā 29.panta pirmo, trešo un septīto daļu un lai varētu turpināt īstenot trīs starptautiskus investīciju projektus, sniedzot tautsaimniecības atbalstu un veicinot ekonomisko atveseļošanos.

Neskatoties uz vīrusa pandēmijas izraisītajiem neprognozējamiem apstākļiem, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (turpmāk – SEZ) pārvalde turpina trīs investīciju projektu īstenošanu:
– ES Kohēzijas fonda projekts "Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana". Projekta īstenošana ir uzsākta 2018.gadā un paredz kompleksu bijušās PSRS bruņoto spēku karabāzes akvatorijas, Liepājas ostas Karostas kanāla infrastruktūras attīstību, pielāgojot to starptautiskās kuģu satiksmes kuģošanas drošības prasībām. Papildus tam Liepājas SEZ pārvalde ir spējusi optimizēt tai ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda ietvaros pieejamos līdzekļus, lai īstenotu šādas divas papildus investīciju aktivitātes, kas ievērojami uzlabos kuģu navigācijas drošības nosacījumus, tiem apmeklējot Liepājas ostu:
1. Karostas un Loču kanāla nakts apgaismojuma uzstādīšana;
2. Karostas izgriežamā tilta atvairierīču (drošības vadulas tilta balstiem) būvniecība.

Projekts "Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi". Projekta īstenošanas rezultāta Liepājas pilsētas iedzīvotāji turpmāk netiks pakļauti vēsturiskā piesārņojuma iedarbības riskam un tiks būtiski uzlabots jūras ekoloģiskais stāvoklis un apkārtējās vides kvalitāte.

Projekts "Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta". Projekta īstenošana, attīstot ar zvejniecību un zivrūpniecību saistīto pakalpojumu sniegšanu Liepājas ostā, ir būtisks priekšnoteikums ostas darbības diversifikācijas nodrošināšanai.

"Covid–19" vīrusa pandēmijas izraisītās krīzes ietekmē Eiropas transporta sistēma ir saskārusies ar iepriekš nepieredzētiem izaicinājumiem, kuru rezultātā notiek kravu piegāžu ķēžu un globālās transporta sistēmas vispārēja transformācija. Nenoliedzami, tas ietekmē arī Liepājas SEZ darbību, izdarot savas korekcijas iepriekš apstiprinātajos darbības un attīstības plānos.

Vispārējās nenoteiktības apstākļos ir īpaši svarīgi nodrošināt maksimāli labvēlīgus apstākļus esošo transporta savienojumu saglabāšanai, nodrošinot stabilu, prognozējamu darbību ilgtermiņā.