Kārtējā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sēde notika trešdien, 20.janvārī. Darba kārtībā bija astoņi jautājumi, arī par SEZ gada budžeta apstiprināšanu. Piedāvājam ar tiem iepazīties.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonasvaldes sēde Nr.1. 2016.gada 20.janvārī Rīgā.

1. Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes 2016.gada budžetu.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde apstiprināja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes 2016.gada budžetu - ieņēmumus – EUR 22 012 093 apmērā (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli) un izdevumus – EUR 21 678 287 apmērā (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

2. Par līguma "Par finanšu pārskata gada revīzijas veikšanu" slēgšanu.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, nolēma slēgt līgumu ar "PricewaterhouseCoopers", SIA par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes 2015., 2016. un 2017.gadu pārskatu revīzijas veikšanu.

3. Par nomas līguma slēgšanu. (Ģenerāļa Baloža iela 50, Liepāja, SIA "Tolmets")
2016.gada 7.janvārī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde saņēma SIA "Tolmets" iesniegumu "Par ilgtermiņa zemes nomas līguma noslēgšanu", ar lūgumu noslēgt nomas līgumu par nekustamā īpašuma (zemesgabala) Ģenerāļa Baloža iela 50, Liepājā daļas nomu. SIA "Tolmets" īpašumā atrodas nekustamais īpašums (būvju īpašums) Ģenerāļa Baloža iela 54, Liepājā, kas saistīts ar nekustamo īpašumu (zemesgabalu) Ģenerāļa Baloža iela 50, Liepājā. SIA "Tolmets" ir iesniedzis Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "METRUM" izgatavotu zemes daļas shēmu, kurā ēkas apsaimniekošanai nepieciešamā platība ir noteikta ~ 6316 m2. Lai platību precizētu, ir jāveic zemes vienības daļas plāna izgatavošana.

Izskatot augstāk minēto iesniegumu un saskaņā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes 2015.gada 26.maija lēmuma Nr.58 "Par nomas maksas noteikšanu Liepājas ostas teritorijā" 1.3.punktu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar SIA "Tolmets" nekustamā īpašuma, kas sastāv no zemesgabala Ģenerāļa Baloža iela 50, Liepājā daļas ~ 6316 m2 platībā (platība tiks precizēta pēc zemes vienības daļas plāna izgatavošanas), ilgtermiņa nomas līgumu ar darbības termiņu 30 gadi, sabiedrībai piederošā nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža iela 54, Liepāja uzturēšanai, apsaimniekošanai un komercdarbībai. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā (papildus pie nomas maksas jāveic PVN maksājums, kadastrālai vērtībai mainoties, mainās zemesgabala nomas maksa).

Vienlaikus par nekustamo īpašumu (zemi) Ģenerāļa Baloža iela 50, Liepājā spēkā ir ilgtermiņa nomas līgums ar SIA "WILS", kurā pēc nomas plāna izstrādāšanas būs jāveic grozījumi, lai samazinātu iznomājamo platību.

4. Par vienošanās par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā slēgšanu. (Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "Hidrolats")

2007.gada 25.aprīlī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "Hidrolats" tika noslēgts līgums par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

2015.gada 29.decembrī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "Hidrolats" 2015.gada 23.decembra vēstule "Par plānoto ieguldījumu izmaiņām", kurā lūdz 2016.gadā plānotos, ieguldījumus pārcelt uz 2015.gadu.

Pamatojoties uz augstāk minēto un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 10.panta pirmās daļas 2.punktu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "Hidrolats" vienošanos par grozījumu izdarīšanu 2007.gada 25.aprīlī noslēgtajā līgumā par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

Investīciju apjoms 2015. gadā – EUR 220 000,00

5. Par vienošanās par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā slēgšanu. (LSEZ "Piemare" AS)

1998.gada 6.martā starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un LSEZ "Piemare" AS (reģ. Nr. 42103005856) tika noslēgts līgums par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta LSEZ "Piemare" AS 2015.gada 23.decembra vēstule, kurā lūdz 2015.gadā plānotos, bet nerealizētos, ieguldījumus pārcelt uz 2016.gadu. Pamatojoties uz augstāk minēto un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 10.panta pirmās daļas 2.punktu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar LSEZ "Piemare" AS vienošanos par grozījumu izdarīšanu 1998.gada 6.martā noslēgtajā līgumā par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

Plānotais investīciju apjoms 2016. gadā – EUR 7 637 500,00

6. Par vienošanās par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā slēgšanu. (Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrība "Baltic Transshipment Center" SIA)

2000.gada 12.janvārī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrību "Baltic Transshipment Center" SIA tika noslēgts līgums par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

2015.gada 22.decembrī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrības "Baltic Transshipment Center" SIA 2015.gada 16.decembra vēstule, kurā lūdz 2015.gadā plānotos, bet nerealizētos, ieguldījumus pārcelt uz 2016.gadu. Pamatojoties uz augstāk minēto un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 10.panta pirmās daļas 2.punktu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrību "Baltic Transshipment Center" SIA vienošanos par grozījumu izdarīšanu 2000.gada 12.janvārī noslēgtajā līgumā par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

Plānotais investīciju apjoms 2016. gadā – EUR 450 000,00

7. Par vienošanās par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā slēgšanu. (LSEZ "Jensen Metal" SIA)
2004.gada 20.jūlijā starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un LSEZ "Jensen Metal" SIA tika noslēgts līgums par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.
2016.gada 13.janvārī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta LSEZ "Jensen Metal" SIA 2016.gada 12.janvāra vēstule "Par ieguldījumu adreses maiņu", kurā lūdz 2014./2015. un 2015./2016.gadā plānotos, bet nerealizētos, ieguldījumus pārcelt uz 2016./2017.gadu, kā arī papildināt līgumu ar papildus ieguldījumu veikšanas adresi Kapsēdes iela 4, Liepājā (pamatojums: 2015.gada 22.aprīlī starp LSEZ "Jensen Metal" SIA un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "Pumac Liepaja" noslēgtais nomas līgums).

Pamatojoties uz augstāk minēto un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 10.panta pirmās daļas 2.punktu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar LSEZ "Jensen Metal" SIA vienošanos par grozījumu izdarīšanu 2004.gada 20.jūlijā noslēgtajā līgumā par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

Plānotais investīciju apjoms 2015./2016. gadā – EUR 1 126 300,00

8. Par vienošanās par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā slēgšanu. ("Trelleborg Wheel Systems Liepaja" LSEZ SIA)
2009.gada 20.maijā starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un "Trelleborg Wheel Systems Liepaja" LSEZ SIA (reģ. Nr. 42103042763) tika noslēgts līgums par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta "Trelleborg Wheel Systems Liepaja" LSEZ SIA 2016.gada 15.janvāra vēstule, kurai pievienots aktualizēts ieguldījumu veikšanas grafiks, kurā 2015.gadā plānotos, bet nerealizētos, ieguldījumus pārceļ uz 2016.gadu. Pamatojoties uz augstāk minēto un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 10.panta pirmās daļas 2.punktu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar "Trelleborg Wheel Systems Liepaja" LSEZ SIA vienošanos par grozījumu izdarīšanu 2009.gada 20.maijā noslēgtajā līgumā par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

Plānotais investīciju apjoms 2016. gadā – EUR 615 000,00

Līga Ratniece –Kadeģe, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Sabiedrisko attiecību speciāliste