Ar Liepājas domes 15.jūnija lēmumiem atsavināšanai tiek nodoti trīs pašvaldībai piederoši nekustamie īpašumi – Brīvības ielā 74, Parka 2 un Vecā ostmala 55.


Pašvaldībai piederošais dzīvošanai nederīgais nekustamais īpašums Brīvības ielā 74, pamatojoties uz sertificēta būvinženiera nekustamā īpašuma eksperta Ivara Silacērpa atzinumu, ka tā atjaunošana par pašvaldības līdzekļiem nav lietderīga, ar domes pērnā gada 21. jūlija lēmumu tika nodots atsavināšanai, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.

Īpašumam tika veikti divi novērtējumi, un pirmās izsoles nosacītā cena tika apstiprināta, ņemot vērā vērtējumu ar noteikto augstāko cenu – 78 000 eiro. Taču trīs līdzšinējās elektroniskās nekustamā īpašuma izsoles ir bijušas neveiksmīgas, bet joprojām nav sasniegta maksimālā cenas samazināšanas robeža, proti, 60% no nosacītās cenas, tāpēc deputāti 15.jūnija domes sēde lēma, ka nepieciešams turpināt īpašuma atsavināšanu izsolē un apstiprināja nekustamā īpašuma Brīvības ielā 74 ceturtās elektroniskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 46 800 eiro, pazeminot sākotnējo nosacīto cenu par 40%.


Izsolei var reģistrēties līdz 16.jūlijam, tā noslēgsies 26.jūlijā.

Tāpat deputāti apstiprināja pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kopējo platību 1822 m2 Parka iela 2 nosacīto cenu 39 300 eiro un izsoles noteikumus.


Parka iela 2 ir starpgabals, tāpēc zemes un būvju īpašniekiem, kuru īpašumam pieguļ šis pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums, ir pirmpirkuma tiesība, kuru var izmantot, nododot īpašumu izsolei. Zemes īpašniekiem, kuru zemei pieguļ zemes starpgabals, ir tiesības mēneša laikā iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja norādītajā termiņā ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu. Ja norādītajā termiņā ir saņemti vairāki pieteikumi, tiek rīkota izsole starp šīm personām.


Izsolei var pieteikties līdz 16.jūlijam, tā noslēgsies 26.jūlijā.

Apstiprināta arī pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Vecajā ostmalā 55 nosacītā cena 207 700 eiro un izsoles noteikumi. Īpašumu novērtējuši divi sertificēti vērtētāji, lai noteiktu iespējami augstāko cenu.