Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valde 30.novembrī pieņēmusi virkni lēmumu, kas saistīti ar nekustamajiem īpašumiem.

Kā irliepaja.lv informēja SEZ pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe,

9.novembrī SEZ pārvaldē saņemta SIA "Victory" vēstule ar lūgumu nodot atsavināšanai zemesgabalu Brīvības iela 191. SEZ valde pieņēmusi pozitīvu lēmumu.

SEZ valde arī nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz speciālās ekonomiskās zonas teritorijā atsavināmo nekustamo īpašumu Ziemupes iela 45.

Tāpat SEZ valde nolēma slēgt vienošanos ar akciju sabiedrību "UPB" par 2005.gada 1.septembrī noslēgtā līguma par zemesgabala Cukura iela 32 nomas izbeigšanu un par nomas līguma slēgšanu ar akciju sabiedrību "MB Betons".  

Līgums paredz apbūves tiesību piešķiršanu nekustamam īpašumam Cukura iela 32 no 2018.gada 1.decembra līdz 2048.gada 30.novembrim būvprojekta "Transportbetona ražotnes būvniecība Cukura ielā 32, Liepājā" realizēšanai, kā arī objekta apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanai.

Nekustamais īpašums Cukura ielā 32 sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 6884 m2.

Pieņemts arī lēmums slēgt ar SIA "BaltEx Bulk" vienošanos par grozījumiem 2018.gada 14.maija līgumā par apbūves tiesības piešķiršanu nekustamam īpašuma Pulvera iela 11, tie  saistīti ar uzbūvētās noliktavas nr.1 nodošanu ekspluatācijā.

Vēl Liepājas SEZ valde papildināja noslēgto līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu nekustamajam īpašumam Brīvostas iela 28 SIA "Ekers Stividors LP", lai īstenotu piestātnes Nr.42 teritorijas daļas labiekārtojuma projektu.

Liepājas SEZ valde piekrita nekustamā īpašuma – ēkas Turaidas iela 26/28, Liepājā nojaukšanai ar nosacījumu, ka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "Ekers Stividors LP" veic minētās ēkas nojaukšanu par saviem līdzekļiem. Vizuālās tehniskās apsekošanas aktā secināts, ka ēkas kopējais fiziskais nolietojums ir 85,4%, restaurācija vai atjaunošana nav iespējama, ēka ir neatgriezeniski sabrukusi un no palikušā ēkas apjoma izmantojami tikai pamati pie nosacījuma, ka jāveic to detalizēta izpēte. Lai veiktu jebkādus ēkas pilnīgas demontāžas darbus, ir nepieciešams sagatavot ēkas demontāžas projektu.

Liepājas SEZ valde nolēma pagarināt noslēgto līgumu ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas "Liepaja Trans Storage" SIA par nekustamā īpašuma 14.novembra bulvāris 19A, Liepājā nomu, pagarinot līguma darbības termiņu līdz 2030.gada 31.decembrim.